weberlor Naturmineral

Release date
Saint-Gobain Weber Terranova

lösemittelfreie, atmungsaktive, gut deckende, umweltschonende Innenfarbe

  • Nassabriebsklasse: 3 lt. ÖNORM EN 13300
  • Deckkraft: 2 lt. ÖNORM EN 13300

weberlor Naturmineral related products